Betingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når solglass opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Solglass kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og solglass består av opplysningene solglass gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene solglass har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene
Selger: Solglass.no v/ Støk Handel AS
Kontaktadresse:Folkeparken 13, 2072 DAL
E-post:post(@)solglass.no
Tlf: 64 00 02 66
Organisasjonsnummer: NO 913 792 270

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift og frakt til nærmeste postkontor eller postkasse. Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil på priser og lagerbeholdning, eller ved utsjekk og handlekurv. Ved eventuelle feil blir du som kunde kontaktet.

Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift - kontakt oss derfor alltid før du bestiller til Svalbard eller Jan Mayen

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av solglass.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra solglass i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Når solglass har mottatt kjøperens bestilling, sendes det en automatisk generert ordrebekreftelse til kjøperen pr. e-post.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med solglass så snart som mulig.

Betaling

Solglass kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra solglass til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan solglass reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift 16.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Ved etterfakturering, utstedes fakturaen ved forsendelse av Varen enten pr. post eller e-post. Normal kredittid er 14 dager hvis ikke annet er avtalt.

Ved særskilte behov kan solglass kreve forskuddsbetaling fra kjøper, for eksempel ved tilvirkningskjøp eller ikke godkjent kredittsjekk.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

Levering

Alle bestillinger leveres gratis. Vi benytter Posten/Bring som leverandør og pakken havner på nærmeste postkontor eller direkte i din postkasse hvis ikke annen leveringsform er avtalt eller kom frem i kjøpsprosessen.

Alle bestillinger blir normalt sendt i løpet av neste virkedag.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til solglass selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Returetikett følger med i alle forsendelser slik at du kostnadsfritt kan returnere varen tilbake til oss. Husk å fylle ut returskjema som må returneres sammen med returen.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til solglass.

Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon - Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringenshovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) 2.

Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til solglass innen rimelig tid. Solglass er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag solglass mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til solglasss rådighet. Solglass kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men solglass kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til solglass i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til solglass i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøkerom den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til solglass ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi solglass melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til solglass eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom solglass ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellompartene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra solglass.

Oppfyllelse: Dersom solglass ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra solglass. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som solglass ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for solglass at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at solglass oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 8. 5

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med solglass dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis solglass ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre solglass har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra solglass sin side jf. forbrukerkjøpslovens 24.

Kjøperen må melde krav til solglass ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra solglass.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at solglass retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Solglass kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder solglass urimelige kostnader.

Solglass skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Solglass kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan solglass tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom solglass sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens 33.

Kjøperen må melde krav til solglass ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Solglass sine rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes solglass eller forhold på solglass sin side, kan solglass i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Solglass kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan solglass fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper solglass sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan solglass heve avtalen. Solglass kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Solglass kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som solglass har fastsatt. Solglass kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Solglass kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan solglass kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan solglass belaste kjøper med et gebyr på kr 350,- for frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke solglass sine faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av solglass eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan solglass kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at solglass skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre solglass har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at solglass skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Solglass kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. 2.

Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.